Advices
  1. תקציר זכויות במעצר/חקירה
  2. קבלת כתב אישום
  3. קבלת כתב תביעה

תקציר זכויות

אנו נביא תמצית שהיא בבחינת "כללי התנהגות" שמומלץ לנהוג על פיהם כשאתה "מסתבך" וטרם ראית עורך דין.

למעלה

קבלת כתב אישום

קורה לעיתים שכתב האישום הפלילי מוגש כנגד אדם שנחקר בענין פלוני במשטרה (לפעמים שנתיים או שלוש) קודם להגשת כתב האישום היה נדמה לו שבכך הסתיים כל הענין, אך מתברר שלא כך הדבר...

להלן תמצית הכללים "עשה ואל תעשה" בקבלת כתב האישום:

למעלה

קבלת כתב תביעה

אנו נביא כאן צרור עצות מצומצם למקרה בו מתקבל לבית הלקוח בדואר רשום או על ידי שליח כתב תביעה או הזמנה לדיון או מכתב הזהרה מהוצאה לפועל..

אנו ממליצים להגיע לפגישה עם עורך דין מייד לאחר קבלת "מכתב" שנושא כותרת "בית משפט" וזאת במטרה בראש ובראשונה לעמוד בלוח הזמנים אותו מגדיר החוק להתגוננות מפני תביעה.

למעלה

Write to webmaster


תפרית מאנו

[ דף הבית ] [ צוות ] [ עצות ] [ צור קשר ] [ לינקים ] [ Русский ]